Πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ποιότητας
για την Info Quest Technologies

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 η Info Quest Technologies έχει πιστοποιηθεί για τις κάτωθι δραστηριότητες :

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη Συστημάτων και Δικτύων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • Παραγωγή συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Διανομή και Υποστήριξη Υπολογιστικών συστημάτων και Δικτύων.
 • Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Υποστήριξη Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Επιχειρηματικών Εφαρμογών.
Κορυφή Σελίδας
Πιστοποιήσεις Uni Systems

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, η Uni Systems έχει πιστοποιηθεί για τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμό και Παροχή Υπηρεσιών Ολοκλήρωσης  Συστημάτων
 • Πωλήσεις και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Μεταφοράς Δεδομένων και Φωνής
 • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λογισμικού
 • Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Δεδομένων
 • Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και επί τω έργω Υποστήριξης
 • Παροχή υπηρεσιών Ψηφιοποίησης, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού

 Πιστοποιητικό Ασφαλείας ISO/IEC 27001:2005 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001:2005 από την TUV HELLAS για τις παρακάτω υπηρεσίες της: 

 • Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους που αφορούν σε Παροχή υποδομών ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service), Πλατφόρμας ως Υπηρεσία (Platform as a Service), και Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a Service),
 • Υπηρεσίες Φιλοξενίας για Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και παροχή επανδρωμένων χώρων εργασίας υψηλής διαθεσιμότητας στο Κέντρο Δεδομένων της Εταιρείας,
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η εταιρεία διατηρεί Ομάδα Ασφάλειας με κύριο στόχο την διαρκή ενημέρωση της για πιθανούς κινδύνους που δύναται να απειλήσουν την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών, την αξιολόγησή των κινδύνων αυτών, την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπισή τους, την εσωτερική αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών και εργαλείων και τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2008 για το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Ρουμανία

Ενισχύοντας της παρουσία της στη Ρουμανία και γενικότερα στην Αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, η Εταιρεία το Μάρτιο του 2011 πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υλοποίησης και συντήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής.

Την πιστοποίηση αυτή την έλαβε από τον ιταλικό οργανισμό πιστοποίησης RINA, έναν οργανισμό με μακροχρόνια διεθνή παρουσία που είναι διαπιστευμένος από την ACCREDIA (ιταλικός φορέας διαπίστευσης).

 

Κορυφή Σελίδας
Πιστοποιήσεις Συστήματος Ποιότητας για την iSquare

Η iSquare έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες:

 • Εμπορία Προιόντων Apple, Λογισμικού και Περιφερειακών.
Πιστοποιήσεις Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας για την ΑCS

Η  ACS έχει  Πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 : 2008 για τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • Διαδικασίες Παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς σε 24 και 48 ώρες και μεταφορά εγγράφων υψηλής ασφάλειας.
 • Διαδικασίες ειδικής μεταφοράς Δειγμάτων Αίματος και άλλων Βιολογικών Ουσιών και μεταφορά ραδιενεργών υλικών.
Κορυφή Σελίδας