Άξονες της Πολιτικής του Ομίλου Quest

Για εμάς στον Όμιλο Quest, η διασφάλιση της διαφάνειας και η πρόληψη φαινομένων διαφθοράς στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, είναι ζήτημα υψίστης σημασίας. Για αυτό και εφαρμόζουμε μια σειρά πολιτικών που περιλαμβάνουν το σύνολο των αρχών και των κανόνων που κατευθύνουν τις εσωτερικές μας διαδικασίες, τις σχέσεις με τους συμμετόχους μας και τις κρατικές αρχές.

Οι πολιτικές αυτές καλύπτουν όλους τους κρίσιμους για τη λειτουργία του Ομίλου τομείς. Για το περιεχόμενό τους ενημερώνεται το σύνολο των εργαζομένων με την πρόσληψή τους και στην εφαρμογή τους δεσμευόμαστε όλοι: διοίκηση, διευθυντικά στελέχη, μέτοχοι και εργαζόμενοι.

 • Πολιτική Δωρεών και Χορηγιών
 • Πολιτική Ηθικής Δεοντολογίας
 • Πολιτική Ποιότητας
 • Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Πολιτική Φυσικής Ασφάλειας
 • Πολιτική Πληρωμών Προμηθευτών
 • Πολιτική Αξιοποίησης Δεδομένων Συνεργατών
 • Πολιτική Εισπράξεων
 • Πολιτική Υπηρεσιών IT
 • Πολιτική Επικοινωνίας
 • Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης
 • Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης