Διοικητικό συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απόστολος Παπαδόπουλος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Aπόστολος Ταμβακάκης
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Παντελής Τζωρτζάκης
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος