Γενικές Συνελεύσεις Θυγατρικών

Εταιρείες Πρόσκληση
     
Εναλλακτική Ενεργειακή Αλπενέρ ΑΕ

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2016    

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2015   

   Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14 Ιανουαρίου 2015 

Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία ΑΕ

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2016     

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2015      

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2014      

   Τακτική Γενική Συνέλευση 28 Ιουνίου 2013       

Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι ΑΕ

   Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Απριλίου 2016   

   Ανακοίνωση-Πρόσκληση / Άσκηση Διακαιωμάτων Προτίμησης

   Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21 Απριλίου 2016    

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2015      

   Τακτική Γενική Συνέλευση 30 Ιουνίου 2014       

   Τακτική Γενική Συνέλευση 28 Ιουνίου 2013