Skip to main content

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποί μας

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο του Ομίλου Quest.

Μέρος της διαχρονικής στρατηγικής και κουλτούρας του Ομίλου είναι η προσέλκυση και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, ταλέντων και ικανών ανθρώπων, η ανάπτυξη, η φροντίδα και η ευζωία τους, καθώς και η εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου που μπορεί να συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και την εκπαίδευση.

Η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, αποτελεί κύρια προτεραιότητα και ακρογωνιαίο λίθο της υψηλής τεχνογνωσίας και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες του Ομίλου.

 • Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις, πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
 • Οι τεχνικές υπηρεσίες των εταιρειών είναι προσανατολισμένες και συγκεντρώνουν έναν σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων μηχανικών με την υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση που προσφέρουν οι σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, μέσω εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα, ικανοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια απόδοσης, να συμμετέχουν στο εντατικό πρόγραμμα Talent Management του Ομίλου. Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει τις στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες των συμμετεχόντων και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διαχείριση της καριέρας τους.
 • Επιστέγασμα της συστηματικής καλλιέργειας σε εύρος, αλλά και των επενδύσεων του Ομίλου για την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στην Ελληνική αγορά και η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ίδιους τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο.

hr

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ QUEST


ΣΥΝΟΛΟ  2.975 (+14,5%)

 
Εργαζόμενοι ανά κλάδο (Δεκ 2023)

 Εμπορικές Δραστηριότητες (ICT, A/C, e-Commerce)

 Υπηρεσίες Πληροφορικής

 Υπηρεσίες Ταχυδρομικές

 Λοιποί Κλάδοι

 
Εργαζόμενοι ανά Εταιρεία (Δεκ 2023)

QUEST HOLDINGS,INFO QUEST TECHNOLOGIES, QUEST ON LINE, iSQUARE, iSTORM, UNI SYSTEMS, ACS, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, QUEST ENERGY, TEAM CANDI, ΙNTELLI SOLUTIONS, CLIMA QUEST, Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,EPAFOS

 

* Στα παραπάνω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και 459 εποπτευόμενοι εργαζόμενοι που εργάζονται για λογαριασμό της Uni Systems στο εξωτερικό.

Σταθερές εταιρικές πρακτικές και παροχές προσωπικού

 • Ο Όμιλος τηρεί πλήρως και με απόλυτη συνέπεια την αρχή σεβασμού και ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως θέσης στο οργανόγραμμα.
 • Ως μέλος του UNGC αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση βάσει φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος, κλπ., ασπαζόμενος τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
 • Ο Όμιλος με την ξεχωριστή Πολιτική για την Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Συμπερίληψη που έχει δημιουργήσει, διασφαλίζει τη δέσμευσή του για ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας στο οποίο θα αισθάνονται όλοι ότι ανήκουν. Παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί Διαδικασίες και Προγράμματα ανάπτυξης διασφαλίζοντας ότι οι αρχές της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης αναδεικνύονται και εκφράζονται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
 • Παρέχει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αναδεικνύει τα στελέχη του αξιοκρατικά, με αντικειμενικά κριτήρια, αξιολόγηση και πλήρη διαφάνεια.
 • Δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίνει ευκαιρίες σε νέους & ταλαντούχους ανθρώπους να εξελιχθούν.
 • Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών, με την παροχή ίσων ευκαιριών σε θέματα αμοιβής και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Εφαρμόζει πρακτικές υλικής και ηθικής επιβράβευσης όσων εργαζόμενων διακρίνονται για το ήθος, την φιλομάθεια, την ευσυνειδησία και την απόδοση.
 • Ενθαρρύνει την έκφραση προτάσεων και παρατηρήσεων από τους εργαζόμενους και πραγματοποιεί τακτικά έρευνα γνώμης του προσωπικού.
 • Προάγει την κουλτούρα σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.
 • Ακολουθεί πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Eφαρμόζει πρακτικές και δράσεις που συντελούν στην ευημερία των εργαζομένων. Σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους εργαζόμενούς του καθώς και τακτικές ενημερώσεις για την υγεία και ευεξία.
 • Για θέσεις που δεν απαιτείται η φυσική παρουσία εφαρμόζει υψηλά ποσοστά τηλεργασίας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
 • Στις παροχές προς το προσωπικό περιλαμβάνεται πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.