Skip to main content

Ο Όμιλος

Πολιτικές Συμμόρφωσης

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς Ομίλου περιέχει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τις καθημερινές δραστηριότητες και επιχειρηματικές μας σχέσεις και αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο καθοδήγησης για την επίδειξη χρηστής επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής δεοντολογίας. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου διεξάγονται με διαφάνεια, ακεραιότητα και αξιοπιστία, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη του, που αποτελεί το πιο πολύτιμο άυλο περιουσιακό του στοιχείο.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών επεξηγεί τι αναμένει ο Όμιλος Quest από τους προμηθευτές του, αναφορικά με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας στους τομείς της εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και της ηθικής.
Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών καθορίζει τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου η «Quest Συμμετοχών» και οι εταιρείες του Ομίλου λαμβάνουν, επεξεργάζονται και διερευνούν επώνυμες και ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες για παρατυπίες, παραλείψεις ή άλλες αξιόποινες πράξεις που υπέπεσαν στην αντίληψη του προσωπικού ή λοιπών τρίτων προσώπων (λ.χ. πελάτες, προμηθευτές).
Η Πολιτική θεσπίζει το πλαίσιο για την προώθηση του σεβασμού και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου Quest όσο και στη σφαίρα επιρροής του και εκφράζει τη βούληση της Διοίκησης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λπ.).
Η Πολιτική αναδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης στον σεβασμό της διαφορετικότητας, στη διασφάλιση της ισότητας, όπως αντανακλάται στις Πολιτικές και Διαδικασίες που εφαρμόζει ο Όμιλος Quest, και στη διαρκή ενίσχυση μιας κουλτούρας συμπερίληψης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ανήκουν και συμμετέχουν.
Η Πολιτική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας στο οποίο θα υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο, θα προωθείται και θα διασφαλίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και κάθε είδους παρενόχληση, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων μερών και τη λήψη μέτρων προς σε αυτή την κατεύθυνση.
Η Πολιτική αυτή καθορίζει τα βασικά στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον Όμιλο Quest. Περιγράφει τις κατευθύνσεις σχετικά με τις γενικές υπευθυνότητες και τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά στη συμπεριφορά, παρουσία και απόδοσή τους μέσα στο πλαίσιο του εργασιακού χώρου.
Η Πολιτική αυτή καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις για τη διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας και ενημερώνει με πληρότητα τους εργαζομένους και τους ενδιαφερομένους για την ασφάλεια που εφαρμόζεται στις εταιρείες του Ομίλου.
Η Πολιτική αυτή καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις για τη διασφάλιση και ανάπτυξη των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ενημερώνει με πληρότητα τους εργαζομένους και τους ενδιαφερομένους για τη βούληση και την αποφασιστικότητα της Διοίκησης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού, καθώς και εξασφαλίσει την συμμόρφωση των εταιρειών του ομίλου με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτυπώνει την ευθύνη και τις δεσμεύσεις του Ομίλου Quest προς τους εργαζομένους, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Η Πολιτική αυτή καθορίζει τις κατευθύνσεις, ώστε οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος να γίνονται βάσει σχεδιασμού και στόχων.
Η Διαδικασία αυτή καθορίζει το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται με στόχο τη διαχείριση των προνομιακών πληροφοριών και την ορθή ενημέρωση του κοινού, με αποτελεσματικό τρόπο και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η Διαδικασία αυτή ρυθμίζει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενή σχέση με αυτά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
Η Διαδικασία αυτή προσδιορίζει τα συνδεδεμένα μέρη και καθορίζει τους κανόνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτελεσματική εποπτεία των συμβάσεων ή συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με το νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο.
Η Διαδικασία αυτή καθορίζει τις ενέργειες που ακολουθούνται για την αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Quest Συμμετοχών και των θυγατρικών της.
Η Πολιτική αυτή περιγράφει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με περιστατικά απάτης που τυχόν λαμβάνουν χώρα σε εταιρείες του Ομίλου Quest και ορίζει τη μεθοδολογία για τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.
Η Πολιτική αυτή έχει ως στόχο τη διασφάλιση ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εταιρείας και όχι βάσει προσωπικών συμφερόντων, σχέσεων ή ωφελειών.
 

Κώδικας Δεοντολογίας