Skip to main content

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την Quest Συμμετοχών ΑΕ, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην Quest Συμμετοχών ΑΕ, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία Quest Συμμετοχών ΑΕ, με έδρα την Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 094155882, email: pr@quest.gr, τηλ.: 211 9991000, website: www.quest.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Quest Συμμετοχών ΑΕ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@quest.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: dpo@quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, εταιρεία, ιδιότητα, κ.τ.λ., τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να μας γνωστοποιείτε κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται ακολούθως:

 

 • Αποστολή Εταιρικών  Νέων /  Νέων Θυγατρικών Εταιρειών / Πληροφοριών προς Επενδυτές

  Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.quest.gr, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να συμπληρώσετε φόρμα στην ενότητα Επικοινωνία για να λαμβάνεται ενημέρωση για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, καθώς και να συμπληρώσετε φόρμα στην Ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις, για να λαμβάνετε οικονομικές πληροφορίες χρήσιμες σε επενδυτές (IR). Κατά τη συμπλήρωση εκάστης φόρμας μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου. Τα δεδομένα που θα μας αποστείλετε (π.χ. ονοματεπώνυμο, e-mail επικοινωνίας) τα επεξεργαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.

  Περαιτέρω, και μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και προσφορές των θυγατρικών μας εταιρειών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, SMS, ή τηλεφώνου.
   
 • Αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος για την κάλυψη κάποιας από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

  Περαιτέρω, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας για την κάλυψη κάποιας από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας υποβολής βιογραφικού ή στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθεται στην ενότητα Ευκαιρίες Απασχόλησης για την κάλυψη κάποιας από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα που θα μας αποστείλετε (π.χ. ονοματεπώνυμο, e-mail επικοινωνίας) χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνέχεια του ενδιαφέροντος σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μας προκειμένου εκπρόσωποι του τμήματος να έλθουν σε επαφή μαζί σας. 
   
 • Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

  Χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), κάμερες ασφαλείας και βιβλία εισερχομένων – εξερχομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε τα φυσικά πρόσωπα, τα υλικά και τις εγκαταστάσεις.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς όπως για παράδειγμα η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε τα φυσικά πρόσωπα, υλικά, εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις (για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για την Ειδική ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης). Επιπλέον κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της εταιρείας καταγράφουμε στο βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο επισκέπτη, ώρες εισόδου – εξόδου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, εταιρεία στην οποία εργάζεστε αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ, ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τη δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, κλπ. τόσο της Quest Συμμετοχών ΑΕ, όσο και άλλων εταιρειών του Ομίλου ή και τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Δήλωση

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ διαβιβάζει νομίμως τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες.

Έτσι αναθέτουμε ορισμένες εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση των υποθέσεων.

Στις  περιπτώσεις που η Quest Συμμετοχών ΑΕ αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. 

Στις περιπτώσεις που η Quest Συμμετοχών ΑΕ διαβιβάζει νομίμως δεδομένα σε τρίτους οργανισμούς, ή σε εταιρείες του Ομίλου, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, τότε οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν δεδομένα και λειτουργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Περαιτέρω, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη και σχετικές υπηρεσίες, όπου ο νόμος μας το επιβάλλει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά.

Επισημαίνεται ότι ορισμένοι από τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η νομοθεσία των οποίων ενδέχεται να μην παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις νομικές μας υποχρεώσεις και συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αναφέρονται ανωτέρω και τις κατάλληλες εγγυήσεις που εφαρμόζουμε σε σχέση με αυτές (συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων των σχετικών συμφωνιών), παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο email: dataprotection@quest.gr ή απευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)  στο email: dpo@quest.gr, τηλέφωνο 211- 9994480.
 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Ειδικότερα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που μας αποστέλλεται στο πλαίσιο υποβολής βιογραφικού σημειώματος, αυτά διατηρούνται για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από τη στιγμή λήψης του βιογραφικού σας. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας διαγράφεται. Περαιτέρω, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Quest Συμμετοχών ΑΕ σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο Τμήμα Προστασίας Δεδομένων στο email: dataprotection@quest.gr.

Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Quest Συμμετοχών ΑΕ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email:dataprotection@quest.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: dpo@quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Quest Συμμετοχών ΑΕ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η Quest Συμμετοχών ΑΕ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@quest.gr.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Quest Συμμετοχών ΑΕ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@quest.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: dpo@quest.gr, τηλέφωνο: 211 9994480, ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του εγγράφου.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στο www. quest.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η Quest Συμμετοχών A.E. δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Quest Συμμετοχών A.E. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Φόρμες Άσκησης Δικαιώματος