Skip to main content

Κέντρο Τύπου

Ανοδικά τα αποτελέσματα του Ομίλου Quest σε όλα τα επίπεδα για το 9μηνο 2022

Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2022 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €739,6 εκ., EBITDA €54,6 εκ., κέρδη προ φόρων €42,6 εκ και κέρδη μετά φόρων €32,5 εκ.

Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 2021 (εξαιρώντας δηλαδή την Cardlink, η οποία πουλήθηκε στις 30/9/2021), ο Όμιλος πέτυχε αύξηση 16% στις πωλήσεις, 17,8% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 13,1% στα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) και 8,8% στα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ).

Συνολικά (χωρίς να εξαιρεθεί η Cardlink) τα μεγέθη του Ομίλου, σε σχέση με το 2021, παρουσίασαν αύξηση 10,5% στις πωλήσεις και μείωση 5,7% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Η μετά φόρων κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 71% κυρίως λόγω των περυσινών έκτακτων & μη επαναλαμβανόμενων κεφαλαιακών κερδών ύψους €75,8 εκ., που προέκυψαν από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία Cardlink.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί και αναλύονται σε «συνεχιζόμενες» και «διακοπείσες» δραστηριότητες (οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ):

table1

* Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη / (ζημίες)" των αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα – δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε net debt -€28 εκ. έναντι  net cash €84,5 εκ. στις 31/12/2021. Η μεταβολή από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος €61 εκ. στους μετόχους, στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης (σύνηθες φαινόμενο σε αυτή την περίοδο του έτους), σε προσωρινή χρηματοδότηση έργων πληροφορικής, καθώς και σε επενδύσεις, ύψους 28,8 εκ. περίπου. Η πλειονότητα των επενδύσεων σχετίζεται με την ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών, την αγορά φωτοβολταϊκών πάρκων στον κλάδο της ενέργειας, καθώς και τη συμμετοχή μας  στην Γ.Ε.Δημητρίου (ΓΕΔ). Σημειώνεται ότι κατά το Β’ Τρίμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου επιβαρύνθηκε από έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1,4εκ. στους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου.

Αποτελέσματα  9Μ 2022 ανά δραστηριότητα:

  • Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, FoQus και ΓΕΔ από 1/9/2022).

Κατά το εννεάμηνο του 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €500,7εκ. σημειώνοντας διψήφια αύξηση (+19,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν €13,1 εκ, αυξημένα  κατά 11%. Η ισχυρότερη άνοδος παρατηρείται στις πωλήσεις των προϊόντων Apple, ενώ στον αντίποδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο υστέρησε σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο, όταν για αρκετούς μήνες τα φυσικά καταστήματα ήταν κλειστά. Σημειώνεται ότι στο 2022 περιλαμβάνονται έκτακτα κέρδη €1,3 εκ., από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία Accusonus.

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems Intelli Solutions, Team Candi)

Κατά το εννεάμηνο του 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €127,5εκ. σημειώνοντας διψήφια αύξηση (+14,1%), ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν €9,8 εκ. (+41%), που οφείλεται τόσο στη  βελτίωση των περιθωρίων κέρδους όσο και στην ενσωμάτωση των κερδών της εταιρείας Intelli Solutions (άνω του €1,5 εκ.). Η ζήτηση

υπηρεσιών πληροφορικής συνέχισε να αυξάνεται κυρίως λόγω των έργων πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού “Ελλάδα 2,0”.

  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο εννεάμηνο του 2022 οι πωλήσεις και τα προ φόρων κέρδη ήταν ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (+4% και +6% αντιστοίχως). Η ήπια ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2022, σε σύγκριση με το 2021, οπότε υπήρχε πολύμηνο lockdown στα φυσικά καταστήματα. Επιπλέον τα φετινά έξοδα είναι αυξημένα, κυρίως λόγω της ανόδου των μεταφορικών δαπανών.

  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το εννεάμηνο του 2022 τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €8,3εκ  αυξημένα κατά 10,3% και τα κέρδη προ φόρων ήταν €4εκ. αυξημένα κατά 11,5%, σε σχέση με το 2021, λόγω της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 6,2 MW.

  • Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €15,4 εκ. σε σχέση με €12,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €14 εκ., έναντι €11,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €13,5 εκ. έναντι κερδών €98,2εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021, εκ των οποίων τα 86,9 εκ. ήταν έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στις εταιρείες Cardlink και ΤΕΚΑ.

Προοπτικές για το 2022

Για τις δραστηριότητες του Ομίλου κατά το ημερολογιακό έτος 2022 εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Αύξηση των εσόδων και ήπια αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με το 2021 προερχόμενη κυρίως από τα προϊόντα Apple (iSquare /iStorm) και κλιματισμού.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2021, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η εξαγορά της εταιρείας Ιntelli Solutions εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση προσθέτει άνω του €1,6 εκ. στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Ελαφρώς αυξημένα έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2021. Κατά το 2022 αυξήθηκε το κόστος των μεταφορικών, ενώ δεν υπάρχουν και τα έκτακτα θετικά αποτελέσματα του 2021.

 

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Διψήφια ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη της εταιρείας, λόγω της προσθήκης νέων φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ σχεδιάζεται και σταδιακή υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων. Η εταιρεία αύξησε την εγκατεστημένη βάση της στις αρχές του 2022, με αποτέλεσμα στο τέλος του  εννεάμηνου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών  να φτάσει τα 34,2 ΜW.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά το Γ’ τρίμηνο (τέλος Αυγούστου) ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στην Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΒΕ (ΓΕΔ). Η Quest Συμμετοχών κατέβαλε, βάσει της σχετικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης, ποσό €5εκ. περίπου σε αύξηση κεφαλαίου αποκτώντας το 99,08% των μετοχών της εταιρείας. Τα αποτελέσματα της ΓΕΔ, από 1/9/2022 θα ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η πλήρης χρηματοδότηση και αυτόνομη επαναλειτουργία της εταιρείας ΓΕΔ αναμένεται να  ολοκληρωθεί σταδιακά έως το τέλος του έτους. Η ΓΕΔ είναι ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του κλιματισμού (κυρίως με το brand ΤΟΥΟΤΟΜΙ) και θα αποτελέσει το βασικό όχημα δραστηριοποίησης του Oμίλου Quest στον χώρο του κλιματισμού, που, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ανάπτυξη κατά τα επόμενα έτη.

Συμπερασματικά για το σύνολο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου, εκτιμάται ότι τα έσοδα και η κερδοφορία του 2022 θα κυμανθούν ελαφρά υψηλότερα από το 2021. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν.  H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ.

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2022, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

  • αριθμός κλήσης Ελλάδος (GR): + 30 213 009 6000
  • αριθμός κλήσης HB (UK):          + 44 203 059 5872
  • αριθμός κλήσης ΗΠΑ (US):        +1 516 447 5632

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2022 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες:

t1

Οι οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2022 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστoσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Πέμπτη 24  Νοεμβρίου  2022.

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ