Skip to main content

Κέντρο Τύπου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Ο Όμιλος Quest κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση πωλήσεις €447,5 εκ., κέρδη EBITDA €39,3 εκ. και κέρδη προ φόρων €30,4 εκ., επιτυγχάνοντας:

  • Αύξηση 47,2% στις πωλήσεις, 44,6% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 94,1% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 111,9% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ).
  • Τη διατήρηση των καλών χρηματοοικονομικών μεγεθών και τη συνέχιση των αναπτυξιακών επενδύσεών του.

Στο ίδιο διάστημα, η Quest Holdings υπέγραψε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink A.E. και Cardlink One A.E., η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό τον όρο και την προϋπόθεση της έγκρισης των Κεντρικών Τραπεζών Ελλάδος και Βελγίου. Η πώληση της δραστηριότητας αυτής θα αποφέρει έκτακτο κέρδος στον Όμιλο €87 εκ., που προβλέπεται να περιληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη είναι τα ακόλουθα και αναλύονται σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες και «διακοπείσες» (σύμφωνα με τα ΔΛΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στις Cardlink A.E. και Cardlink One A.E., που πιθανότατα θα διακοπούν) :

table1

* Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη / (ζημίες)" της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €20,6εκ. έναντι - €10,2 εκ. στις 31/12/2020. Η μεταβολή από τις 31/12/2020, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε8,57 εκ. Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη ΕΒΤ και ΕΑΤ περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους €2 εκ. που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής  συμμετοχής  στην εταιρεία TEKA Systems AE.

Αποτελέσματα  6Μ 2021 ανά δραστηριότητα:

  • Εμπορική Δραστηριότητα -κυρίως σε προϊόντα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών - (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+71,2%), ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν (+155,9%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για σύγκριση δυο διαφορετικών εποχών, πριν και μετά την πανδημία covid -19, με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+22,1%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (+135,2%) και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πιο αποδοτικά, με τη συγκράτηση χρηματοοικονομικών και λοιπών δαπανών.

Τον Ιούλιο η Uni Systems ήρθε σε συμφωνία απόκτησης του 60% της Intelli Solutions έναντι €3,8 εκ., με συνδυασμό εξαγοράς ποσοστού από τους παλαιούς μετόχους και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ενδεχομένως η συνολική επένδυση να ανέλθει στα €5,2εκ. μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού (earn out) προς τους παλαιούς μετόχους (κατά την επόμενη διετία), εφ’ όσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Q3 2021.

  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο Α’ εξάμηνο του 2021 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+16,2%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+40,6%). Η κερδοφορία της ACS φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω και έκτακτων κερδών που οφείλονται σε αντιστροφή παλαιότερων προβλέψεων που ενισχύουν την EBT κερδοφορία κατά περίπου €760 χιλ. και τη μετά φόρων κερδοφορία κατά περίπου €1,2 εκ.  Χωρίς τα έκτακτα κέρδη, η πορεία της προ φόρων κερδοφορίας κινείται θετικά, καθώς η εταιρεία σταδιακά εξομαλύνει τις έκτακτες δαπάνες που προκάλεσε η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και επαναφέρει την κερδοφορία της στα προ της πανδημίας περιθώρια. Η επανεκκίνηση των φυσικών καταστημάτων, επιβραδύνει την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, με αντίστοιχη επίδραση στους ρυθμούς μεγέθυνσης της ACS.

  • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) – Διακοπείσα Δραστηριότητα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+27,6%) αλλά και  υπέρ- τριπλασιασμός της κερδοφορίας προ φόρων (+278,5%). Η εταιρεία δεν βαρύνεται πλέον από τις έκτακτες δαπάνες που επέβαλε η συμφωνία (earn out) με τις δύο τράπεζες πελάτες της. Σταδιακά εμφανίζεται επίσης και η θετική επίπτωση από τη μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία ενισχύεται από το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης, καθώς και την επανάκαμψη του τουρισμού.  

Κατόπιν της συμφωνίας με τη Worldline και με βάση τα ΔΛΠ, η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως «διακοπείσα» και θα πάψει να αθροίζεται στα αποτελέσματα του Ομίλου μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, κατά πάσα πιθανότητα εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2021.

  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρώς αυξημένες (+2,7%) καθώς και η προ φόρων κερδοφορία (+6,1%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €12,3 εκ. σε σχέση με €7,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε €13,2 εκ. έναντι €6,4 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα έσοδα της Μητρικής κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €11,4  εκ. έναντι €6,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν θετικά κατά περίπου €2 εκ. από υπεραξίες από την πώληση των μειοψηφικών συμμετοχών ΤΕΚΑ Systems A.E και Impact AE για τις οποίες η εταιρεία έλαβε συνολικό ποσό €5,3 εκ.

Προοπτικές για το 2021 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19)

Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2020.

Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση τόσο των προϊόντων πληροφορικής, όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι οι κύριες δραστηριότητες του κλάδου. Εκτιμάται ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων στο σύνολο του 2021 με ηπιότερο όμως ρυθμό από αυτόν που εμφανίζεται στο Α’ εξάμηνο.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής κατά το 2021. Εκτιμάται διψήφια αύξηση εσόδων, προερχόμενη κυρίως από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών EBT.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Προβλέπεται αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, η οποία θα συνεχίσει να αυξάνεται σε ηπιότερο ρυθμό από την αύξηση του Α’ εξαμήνου. Η εταιρεία συνεχίζει τις αναπτυξιακές επενδύσεις της σε υποδομές, κυρίως στο νέο κέντρο διαλογής στο Αιγάλεω Αττικής, που θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2021. Κύριος στόχος της εταιρείας, παράλληλα με τη δυνατότητά της να διακινεί περισσότερα δέματα ανά ημέρα, είναι να βελτιώσει την εμπειρία εξυπηρέτησης (customer experience) των καταναλωτών.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης και την άρση των περιορισμών, η εταιρεία έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας, με θετικές προοπτικές λόγω της αύξησης της χρήσης των υπηρεσιών της. Για το 2021 προβλέπεται αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των συναλλαγών και νέα έργα. Παράλληλα εκτιμάται διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, λόγω και του περιορισμού των επιβαρύνσεων του 2020, που προκάλεσε η συμφωνία ανανέωσης της συνεργασίας με τις τράπεζες.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά. Για το 2021 οι εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020. Οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα προέλθει από νέες επενδύσεις.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης ύψους €170 εκ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.

Για το σύνολο του 2021, με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία, εκτιμάται ότι η αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας, θα είναι διψήφια σε σχέση με το 2020, πιθανότατα σε χαμηλότερο ποσοστό, σε σχέση με τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2021.

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2021, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

  • αριθμός κλήσης Ελλάδος (GR): + 30 213 009 6000
  • αριθμός κλήσης HB (UK):           + 44 203 059 5872
  • αριθμός κλήσης ΗΠΑ (US):        +1 516 447 5632

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2021 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες

table2

Οι οικονομικές καταστάσεις του Α εξαμήνου 2021 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστoσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021.

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ