Skip to main content

Κέντρο Τύπου

Οικονομικά αποτελέσματα UNI SYSTEMS χρήσης 2009

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Uni Systems

Χρονιά κερδοφορίας ήταν το 2009 για την Uni Systems, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο δημιούργησε πιέσεις και στον κλάδο της πληροφορικής. Η Εταιρεία υλοποίησε και παρέδωσε σημαντικά έργα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στον κλάδο της ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων.

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη της Uni Systems Α.Ε.Ε. για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχουν ως εξής:

 • Το σύνολο των Πωλήσεων ανήλθε σε €96,6 εκ. έναντι € 121,6 εκ. της προηγούμενης χρήσης.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,9 εκ. έναντι ζημιών € 14,1 εκ. την προηγούμενη χρήση.
 • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,6 εκ. έναντι ζημιών € 11,48 εκ. της προηγούμενης χρήσης.
 • Τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε € 7 εκ. έναντι ζημιών € 11,3 εκ. της προηγούμενης χρήσης.

Τα αντίστοιχα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη για τον Όμιλο των Εταιρειών της Uni Systems για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχουν ως εξής:

 • Το σύνολο των Πωλήσεων ανήλθε σε €97 εκ. έναντι € 127 εκ. της προηγούμενης χρήσης.
 • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,3 εκ. έναντι ζημιών € 13,4 εκ. την προηγούμενη χρήση.
 • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,1 εκ. έναντι ζημιών € 10,9 εκ. της προηγούμενης χρήσης.
 • Τα κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε € 7,5 εκ. έναντι ζημιών € 10,5 εκ. της προηγούμενης χρήσης.

Το 2007 η Uni Systems  απορρόφησε την εταιρεία «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού», και το τμήμα «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που αποσχίσθηκε από την «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», με συνέπεια την ενδυνάμωσή της σε κεφάλαια, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Η ανωτέρω συγχώνευση των δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληροφορικής του Ομίλου Info-Quest στη Uni Systems, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των μεγεθών της Εταιρείας, τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και στα αποτελέσματα, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι τον μεγαλύτερο, πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα με εξαιρετική χρηματοοικονομική διάρθρωση και αποδοτικότητα.

Το 2009, η Uni Systems εντατικοποίησε τους μηχανισμούς για την ομογενοποίηση των λειτουργιών της, την αναδιοργάνωση και τον συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την εμπέδωση της νέας εταιρικής κουλτούρας, με τρόπο ώστε η ανωτέρω απορρόφηση να αποτελέσει ένα δυναμικό εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης, ότι η  Εταιρεία άλλαξε την σύνθεση των πωλήσεων της, μειώνοντας τον όγκο πωλήσεων σε υλικά (H/W), τα οποία κατά τεκμήριο έχουν χαμηλό δείκτη μικτού κέρδους, με παράλληλη αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την ισχυρή της θέση στον τομέα της ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων.

Παράλληλα, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων, η Uni Systems από το 2007 προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στις Βρυξέλες, με στόχο την ανάπτυξη δραστηριότητας σε έργα πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αρχές του 2009 συστάθηκε η θυγατρική εταιρία Unisystems Belgium SA.

Την 31η Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρεία απέκτησε 100,00% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Info-Quest Cyprus Limited, κατέχοντας το σύνολο των μετοχών της.

Οι προοπτικές του Ομίλου της Uni Systems διαφαίνονται θετικές, τόσο γιατί η πληροφορική στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει γενικότερα μεγάλη ανάπτυξη, όσο και γιατί η Εταιρεία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει από τις λοιπές εταιρείες του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, τα κυριότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Η ύπαρξη τεχνογνωσίας και εμπειρίας που καλύπτει τον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, με ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, με μεγάλη εγκατεστημένη βάση και δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων έργων.
 • Η επιχειρησιακή αντίληψη και εμπειρία της Εταιρείας στην υλοποίηση έργων σε κάθετες αγορές, όπως είναι ο Δημόσιος Τομέας, ο Χρηματοοικονομικός Τομέας, ο Τομέας των Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και  ο ευρύτερος Ιδιωτικός Τομέας.
 • Το τεράστιο εύρος των παρεχομένων λύσεων που ξεκινά από το επίπεδο των υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καλύπτει διάφορες οριζόντιες επιχειρησιακές εφαρμογές και καταλήγει σε εξειδικευμένες λύσεις ανά τομέα της αγόρας.
 • Η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, συνδυάζοντας την παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών με τον καταλληλότερο κατά περίπτωση εξοπλισμό και λογισμικό. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν και συνδυάζουν προϊόντα και υπηρεσίες της ίδιας της Εταιρείας, καθώς και όλων σχεδόν των γνωστών διεθνών κατασκευαστών του χώρου της πληροφορικής με τους οποίους υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας.

Τα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες για τη χρήση 1/1 έως 31/12/2009 της Uni Systems δημοσιεύθηκαν στον τύπο την Τρίτη 23 Μαρτίου 2010.

 Σχετικά με τη Uni Systems:

Η Uni Systems AE 100% θυγατρική της Info-Quest, της μεγαλύτερης εταιρείας πληροφορικής στην Ελλάδα για πολλά συναπτά χρόνια, αποτελεί την εξειδικευμένη Εταιρεία υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας του Ομίλου.

Η Εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών  Πληροφορικής & Επικοινωνίας της ελληνικής αγοράς, σταθερά εξελισσόμενη σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.unisystems.com

 

ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ